PRIVACY STATEMENT voor mystery shoppers


Inleiding
Store Support BVBA neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in dit Privacy Statement lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@storesupport.be.

Hoe gebruikt Store Support BVBA uw gegevens?
Hieronder vind u een overzicht van de doeleinden waarvoor Store Support BVBA persoonsgegevens over u verwerkt:

• Sollicitatie: naam, e-mailadres, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum overige gegevens om te matchen aan opdrachten (het zo geheten matchingformulier waarbij niet alle vragen verplicht zijn, wel uw motivatie en ervaring met mystery shoppen en een geheimhoudingsverklaring). We hebben deze gegevens nodig om u uiteindelijk als mystery shopper te kunnen inzetten. We bewaren de gegevens, wanneer u niet door het sollicitatieproces komt, 1 jaar in ons systeem, omdat bij een eventuele nieuwe sollicitatie niet nogmaals de online test te hoeven doorlopen. Op verzoek kunnen we de gegevens eerder verwijderen. Dit verzoek kan verzonden worden naar info@storesupport.be met in de titel ‘verzoek tot verwijdering gegevens’.

• Mystery shoppen voor Store Support BVBA: Naam, adres, woonplaats, e-mailadres, bank en IBAN: deze gegevens zijn nodig om u in te zetten als mystery shopper en vergoedingen voor de opdrachten uit te betalen. Naam, e-mailadres en user ID blijft ons systeem gekoppeld aan uitgevoerde opdracht voor eventuele latere voortzetting samenwerking. Financiële gegevens 7 jaar (dit is de termijn voor de FOD Financiën). Overige gegevens worden verwijderd minimaal 1 maand na uitschrijving verwijderd.

• Verzending nieuwsbrief en aanbieding en communicatie over opdrachten: we gebruiken uw e-mailadres om u nieuwsbrieven te verzenden, hiervoor kunt u zich uitschrijven door onderaan de nieuwsbrief op ‘uitschrijven te klikken’. Schrijft u zich uit als mystery shopper dan wordt u automatisch voor de nieuwsbrief uitgeschreven. U ontvangt e-mail vanuit ons rapportagesysteem met openstaande opdrachten. Hiervoor kunt u zich afmelden door in uw profiel naar het tabblad ‘meldingen’ te gaan en deze op ‘nee’ te zetten. U ontvang e-mail van onze projectmedewerkers voor het communiceren over opdrachten.

• Rapportagesysteem Shopmetrics: wanneer u als mystery shopper voor ons aan de slag gaat dan krijgt u een account in Shopmetrics. Dit is voor het inzien van openstaande opdrachten, accepteren van opdrachten en het rapporteren van opdrachten. Wanneer u zich uitschrijft als mystery shopper dan worden uw persoonsgegevens gewist, alleen uw voornaam, achternaam en e-mailadres blijven in het systeem staan om de koppeling met uw opdrachten te bewaren voor wanneer u in de toekomst nog als mystery shopper voor ons aan de slag gaat. Na de termijn die voor de belastingdienst nodig is, van 7 jaar, worden ook deze gegevens verwijderd.


Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?
Store Support BVBA heeft gegevens over u in bezit, omdat u die gegevens aan ons verstrekt hebt tijdens sollicitatie of tijdens de periode dat u ingeschreven staat als mystery shopper.

Wat zijn uw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
U kunt uw eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in uw account.

Wijzigen
Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens dan kunt u deze altijd zelf in uw account veranderen. U kunt verzoeken dat Store Support BVBA uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult of verwijdert.

Beperken van de verwerking
U hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Store Support BVBA te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Store Support BVBA of een derde plaatsvindt, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
U hebt het recht uw persoonsgegevens van Store Support BVBA te verkrijgen. Store Support BVBA zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kunt u uw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, hebt u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Store Support BVBA u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Store Support
Een verzoek kan verstuurd worden naar info@storesupport.be. Store Support BVBA zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Store Support BVBA een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Store Support BVBA uw verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens
Het kan zijn dat Store Support BVBA verplicht is uw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. De versiedatum staat onderaan vermeld.

Vragen?
Mocht u vragen over de verwerking van persoonsgegevens hebben dan kunt u ons bereiken op +32 33 03 70 92, indien u een klacht wilt indienen omtrent ons privacy beleid dat kunt u zich wenden tot: M. Ewald Lausberg (Directeur)

 

Laatste versie: 11-06-2018